Cuddles The Cow Birthday Cake

Wilton Pan Cuddles the Cow, Made for my Mum in 2005 for her Birthday

Cuddles The Cow Birthday Cake on Cake Central